วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551

หัวข้อที่จะเรียนรู้ วันที่ 28 มิ.ย. 2551

ระบบสารสนเทศ

การออกแบบระบบสารสนเทศ

Flow chart, Context Diagram, and Data Flow Diargram

การเก็บข้อมูล

ระบบธุรกิจ (การบ้านไง จ้า จำได้ ไหม)

เสร็จ แน่ แน่ .........

ไม่มีความคิดเห็น: