วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2551

หน้าที่หลัก ๆ ของ SA

คือการจัดการบริหารให้ระบบสามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยลักษณะของงานสามารถแบ่งออกเป็นลักษณะใหญ่ ๆ ได้ดังนี้
- เกี่ยวกับผู้ใช้งานภายในระบบ ผู้ใช้งานทุกคนในระบบจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ จะต้องได้รับความเห็นชอบหรือผ่านการพิจารณาของ SA เสียก่อนว่าสมควรหรือไม่ ดังนั้นหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของ SA ก็คือ การกำหนดชื่อและรหัสผ่านเริ่มต้นให้กับผู้ใช้ใหม่ พร้อมทั้งกำหนดความสามารถในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของผู้ใช้ด้วย ในทางตรงข้ามกันก็ต้องลบหรือปลดผู้ใช้ออกจากระบบ อีกทั้งจะต้องให้คำปรึกษาและไขข้อข้องใจของผู้ใช้งานด้วย
- การติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เข้าสู่ระบบ จุดเด่นของโอเอสแบบมัลติทาสกิง คือการนำทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่มาใช้ร่วมกัน และทรัพยากรที่จะใช้นั้นจะแปรผันกับจำนวนผู้ใช้งาน และความแตกต่างของลักษณะงานนั้น ๆ ด้วย การติดตั้งทรัพยากรต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน SA จะต้องเป็นผู้ติดตั้งหรือควบคุมการติดตั้งอีกที ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ใหม่ หรือส่วนฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มเติมจากเดิม
- การสำรองข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลสำรองไว้เพื่อใช้ทดแทนข้อมูลบนระบบ ในกรณีที่ข้อมูลบนระบบเกิดความเสียหายขึ้น การสำรองข้อมูลถ้ามีการทำบ่อยหรือถี่เท่าไร ข้อมูลที่สำรองกับข้อมูลจริงบนระบบก็มีความใกล้เคียงกันมากกว่านั้น แต่ในการสำรองข้อมูลนั้นจะสูญเสียประสิทธิภาพของระบบไปส่วนหนึ่ง และต้องใช้เวลาพอสมควรจึงเป็นหน้าที่ของ SA ในการตัดสินใจว่าจะมีการสำรองข้อมูลใหม่ให้มีความถี่เท่าไหร่ และกระทำในช่วงเวลาไหน แล้วต้องสำรองไฟล์อะไรบ้าง
- วิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในระบบทั้งซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ - ดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบ

ไม่มีความคิดเห็น: