วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551

การสำรวจระบบ

1. ขอบเขตของข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการและเหมาะสม แบ่งได้ 4 กลุ่ม คือ
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร คือ เป้าหมายขององค์กรนั่นเอง
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร คือ อำนาจความรับผิดชอบ
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับงาน การไหลของข้อมูล หรือรับ-ส่งข้อมูลอย่างไรในระบบ
1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม กำหนดขอบเขตงานให้ชัดเจน

2. วิธีรวบรวมข้อมูล มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลที่เราต้องการ แบ่งได้ดังนี้
2.1 การรวบรวมจากเอกสาร เช่น โครงสร้างองค์กร คู่มือปฎิบัติงาน นโยบาย ฯลฯ
2.2 แบบสอบถาม เพื่อถามคำถามที่ให้ผู้ตอบตอบคำถาม
2.3 การสัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการพูดคุยซักถาม ตามที่นักวิเคราะห์ระบบต้องการ
2.4 การสังเกต เป็นการดูกระบวนการทำงานจริงของระบบอย่างเดียว ไม่มีการสอบถามใดๆ
2.5 การสุ่ม ใช้กรณีที่มีข้อมูลจำนวนมาก มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ
แต่การสุ่มทำให้เสียค่าใช้จ่ายและ เวลามาก

1 ความคิดเห็น:

อาจารย์จง กล่าวว่า...

ดี มาก จ้า .... นำ ความรู้ส่วนนี้ มาใช้กับการวิเคราะห์ระบบนะคะ