วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551

การคิดอย่างกระบวนระบบ

พอดีอ่านเจอมา เลยเอามาเผยแพร่ สั้นๆ เอง
Peter Senge ได้เขียนหนังสือ The Fifth Discipline ซึ่งใช้ในการพัฒนาองค์กร
โดยมี การคิดอย่างกระบวนระบบ เป็น 1 ใน 5 ข้อด้วย ได้แก่
1. Personal Mastery ความคิดในการฝึกฝนตนเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆ
2. Shared Vision การมีวิสัยนทัศน์ร่วมกัน
3. Communication การสื่อสารให้คนในองค์กรเข้าใจ และร่วมคิดร่วมทำ
4. Team Learning การเรียนรู้และทำงานร่วมกันเป็นทีม
5. System Thinking การคิดอย่างเป็นกระบวนระบบ
คิดว่าเพื่อน ๆ คงจะนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้น่ะครับ

1 ความคิดเห็น:

อาจารย์จง กล่าวว่า...

ถ้า ใครอยากอ่าน หนังสือ The Fifth Discipline กรุณาบอกนะคะ มีให้ยืมอ่านคะ

//[^_^]\\