วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ความสามารถขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ออกแบบระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ

- สิ่งที่เป็นความสามารถขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ออกแบบระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ นั่นคือความสามารถของการใช้โปรแกรมในการสร้างเว็บ กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักออกแบบระบบการเรียนการสอนที่ประสงค์จะพัฒนาเว็บ แม้ว่าผู้ออกแบบจะมีความเข้าใจและเรียนรู้หลักการของการออกแบบระบบการเรียนการสอน มีประสบการณ์หรือเข้าใจเทคนิค ทฤษฎีและหลักการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีก็ตาม แต่ถ้าขาดความสามารถพื้นฐานของการสร้างเว็บด้วยเครื่องมือในการสร้างเว็บ นั่นคือโปรแกรมสำหรับสร้างเว็บเช่น Microsoft Frontpage, Macromedia Dreamweaver, Namo Web Editor Net Objects Homesite ฯลฯ หรือโปรแกรมสำเร็จรูปตัวใดตัวหนึ่ง ก็เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจถึงธรรมชาติของเว็บได้ และที่สำคัญที่สุดคือ ความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่เพียงการเข้าเว็บไซต์ได้เท่านั้น แต่จะต้องรู้จักและเข้าใจถึงเครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ ของระบบอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
- ความสามารถพื้นฐานสำหรับผู้พัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ ถ้าจะพิจารณาในฐานะนักศึกษาก็จะพบว่า ความสามารถที่ควรจะมีหลัก ๆ 5 ด้าน (Byun, 2000) นั่นคือ การวิเคราะห์ การออกแบบการสอน การพัฒนา การนำไปใช้ และการประเมินผล ซึ่งมีแนวคิดตามทฤษฎีของการออกแบบระบบการสอน แต่ทักษะสำคัญที่พบว่าจำเป็นต้องมีมากขึ้นไปอีกก็คือ ทักษะทางด้านของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจำเป็นที่ผู้ออกแบบและพัฒนาจะต้องมีมากพอสำหรับการสร้างหรือออกแบบ อย่างน้อยภาษาแม่ที่เป็นภาษาหลักอย่าง HTML ก็ต้องมีพื้นฐานบ้างพอสมควร (Lynch and Horton, 1997) แม้ว่าความเป็นจริงผู้ออกแบบพัฒนาไม่จำเป็นต้องเป็นที่เขียนโปรแกรมหรือสร้างเว็บด้วยตนเอง แต่ก็จำเป็นที่จะต้องรู้ถึงเทคนิคการสร้างและเทคนิคสำคัญ ๆ ต่าง เพื่อจะได้เข้าใจถึงกระบวนการทุกขั้นตอนของการออกแบบเว็บอย่างถ่องแท้

Internet ความรู้มีเป็นกิโล นั่งเรียนที่ไหนก็รู้ มีที่มาจากผู้นี้นี่เอง

ไม่มีความคิดเห็น: