วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

การบริหารโครงการ

การบริหารโครงการ (project management)

เป็นการวางแผนและการบริหารทรัพยากรใดๆทั้งตัวมนุษย์และในเรื่องของงาน โดยคาดคะเนทิศทางของโครงการตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันเสร็จงาน รวมถึงการกำหนดช่วงเวลาในการปฏิบัติงานที่จะทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพ และสามารถที่จะประมาณราคาของโครงการได้

มีหัวใจสำคัญคือการบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง เวลา ราคา และคุณภาพ ในทรัพยากรที่กำหนดเพื่อให้ได้เป้าหมายตามต้องการ การบริหารโครงการเป็นที่นิยมใช้ในการก่อสร้าง และการพัฒนาซอฟต์แวร์

ขั้นตอนและกระบวนการบริหารโครงการ
1.การกำหนดโครงการ
2.การจัดเตรียมโครงการ
3.การประเมินโครงการและการอนุมัติโครงการ
4.การนำโครงการไปปฏิบัติ
ู5.การประเมินผลโครงการ


**เวลาเราทำงานอะไรก็ตาม ต้องมีการจัดการ บริหารงานนั้น เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่อย่างนั้นคงไม่มีหลักสูตรการบริหาร และการจัดการ หรอกเนอะ

ไม่มีความคิดเห็น: