วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

การรวมข้อมูลจากเอกสาร

การรวบรวมจากเอกสาร (Documents)
แหล่งข้อมูลจากเอกสารที่มีอยู่ในองค์กรที่นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ควรจะศึกษาและรวบรวมข้อมูลมีดังต่อไปนี้

  • โครงสร้างขององค์กร (Organization Charts)
  • นโยบาย (Policy Manuals)
  • คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Methods and Prodeures Manuals)
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Descriptions)
  • แบบฟอร์มรายงานต่าง ๆ (Forms and Reports)
  • การรับ/ส่งเอกสารและกระบวนการทำงาน (Document Flow and Work Flow Diagrams)
  • ระบบงาน (System Flowchats)


กรณีที่องค์กรมีระบบงานคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว เอกสารที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมคือ
เอกสารเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Program Documentation)
คำอธิบายข้อมูล (Data Dictionary listing)
คู่มือการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ (Computer Operations Manuals)

1 ความคิดเห็น:

อาจารย์จง กล่าวว่า...

ขอให้นำเรื่องของการรวบรวมเอกสารมาปรับใช้จริงในวันเสาร์ที่ 12 ก.ค. นี้ด้วยนะจ้ะ

...ขอให้คิดทั้งฝ่ายขอข้อมูลและฝ่ายให้ข้อมูลนะคะ...