วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน (System development Life Cycle : SDLC)

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรจะต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการทํางานขององค์กร เราเรียกว่า System development Life Cycle (SDLC) การพัฒนาระบบในองค์กรเป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบที่จะต้องทําการติดต่อกับหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ ว่าการทํางานมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เช่นขนาดขององค์กร รายละเอียดการทํางาน ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่นักวิเคราะห์จะต้องเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการทํางาน กระบวนการทํางาน
 • วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน (System development Life Cycle : SDLC) หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในการทํางานและจุดสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามปกติแล้วจะประกอบไปด้วยกลุ่มกิจกรรม 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน คือ การวิเคราะห์ (Analysis), การออกแบบ (Design) และการนำไปใช้ (Implementation) ซึ่งกิจกรรมทั้งสามนี้สามารถใช้งานได้ดีกับโครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ในขณะที่โครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ มักจำเป็นต้องใช้แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางของ SDLC จนครบทุกกิจกรรม

  ขั้นตอนที่ใช้ศึกษาขบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ประกอบด้วย
  - การทำความเข้าใจกับปัญหา
  - การรวบรวมข้อมูลn
  - การวิเคราะห์ระบบ
  - การออกแบบระบบ
  - การพัฒนาระบบ และ จัดทำเอกสาร
  - การทดสอบและบำรุงรักษาระบบ
  - การส่งเสริมและการประเมินผลระบบ


1 ความคิดเห็น:

weena กล่าวว่า...

นักวิเคราะห์ระบบจะต้องรู้จักเลือกใช้เครื่องมือที่มาช่วยในการวิเคราะห์ระบบได้เหมาะสมกับงาน มีเทคนิคที่ดี มีประสบการณ์สูง โดยที่ต้องมีขั้นตอนการทำงานตามแบบ SDLC