วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

รายระเอียดระบบธุรกิจ เพื่อจะนำมาวิเคราะห์

เอาประโยชน์มาฝาก ตามสโลแกน "ผมพกประโยชน์ไปกับผมทุกที่"

ระบบธุรกิจ (Business System)
โดยปกติแล้ว ระบบธุรกิจส่วนใหญ่ประกอบด้วยระบบย่อยพื้นฐานต่างๆ ที่สำคัญอันประกอบด้วย ระบบการผลิต ระบบการตลาด ระบบบัญชี ระบบสินค้าคงคลัง และระบบบริหารงานบุคคล แต่ก็อาจมีระบบย่อยอื่นๆ เพิ่มขึ้นได้ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบของธุรกิจนั้นๆ
โดยทั่วไปแล้ว ระบบธุรกิจจำเป็นต้องรับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ เข้ามาในระบบซึ่งปัจจุบันสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ ย่อมมีอิทธิพลต่อการดำเนินการของระบบธุรกิจเป็นอย่างมาก วิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อระบบธุรกิจได้ทั้งภายในและภายนอก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ผลกระทบภายในระบบ (Internal Environment) คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภายในองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร
- ผลกระทบภายนอกระบบ (External Environment) คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภายนอกองค์กรที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา โดยที่องค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยง และยากต่อการควบคุม หรือบางครั้งอาจควบคุมไม่ได้เลย
เมื่อมีการศึกษาระบบงานใด จึงควรมีการพิจารณาจากมุมมองทั้ง 4 คือ
อะไร (What) วัตถุประสงค์ของระบบคืออะไร มีแผนงาน ขั้นตอนอะไรบ้าง ที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จ (Goal)
อย่างไร (How) มีวิธีการทำงานอย่างไร ต้องใช้เครื่องมือใดเพื่อให้งานสำเร็จไปอย่างรวดเร็ว
เมื่อไหร่ (When) เริ่มทำงานเมื่อไหร่ และผลสำเร็จของงานจะสำเร็จลุล่วงได้เมื่อไร
ใคร (Who) หมายถึงการมีบุคคลหรือทีมงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในขอบเขตงานของตนที่แน่นอน รวมทั้งความสามารถในการรับมอบหมายหรือสานงานต่อ

ไม่มีความคิดเห็น: