วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

เทคนิคการควบคุมที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Examples of control techniques used in computer-base information systems)

1. หน่วยนำเข้าข้อมูล (Input)
:: การตรวจสอบเชิงตัวเลข (Check digits)
:: การควบคุมทั้งระบบ (Control total)
:: การทำสำเนาข้อมูลที่นำเข้า (Duplicate data entry)
:: การตรวจแก้ปรับเปลี่ยนข้อมูล (Edit checks)
:: ตรวจสอบแหล่งของเอกสารสำคัญ (Log of source documents)
:: การทดสอบด้านเหตุผล (Reasonableness tests)
:: การประมวลผลที่คงค้างอยู่ (Transaction logs)

2. หน่วยประมวลผล (Processing)
:: การตรวจสอบสะกดรอย (Audi trail)
:: การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption)
:: การตั้งชื่อแฟ้ม (Labels)
:: การเข้าถึงข้อมูลที่จำกัด (Limited access)
:: การใช้รหัสผ่าน (Passwords)
:: เวลาทำงาน (Run totals)
:: การตรวจเช็คลำดับ (Sequence check)

3. หน่วยแสดงผล (Output)
:: หน่วยแสดงผลเพิ่มเติม (Extra output)
:: ยอดรวม (Totals)

4. หน่วยทั่วไป (General)
:: การสำรองข้อมูล (Backup)
:: เอกสารสำคัญ (Documentation)

1 ความคิดเห็น:

Tui_ER กล่าวว่า...

และแล้ว

พวกเราก็จะจดจำ

คำว่า Input Process Output ได้แม่นยำ

โฮะๆ ^O^