วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

System development Life Cycle (SDLC) ต่อ


1. ขั้นการวางแผน
1.1 พิจารณาถึงความต้องการของโครงการ
1.2 ลำดับก่อนหลังของความจำเป็น
1.3 กำหนดทรัพยากรที่สนับสนุน เช่น งบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ
1.4 กำหนดทีมงานในการพัฒนาโครงการ

2. ขั้นการวิเคราะห์
2.1 ศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะใช้ระบบเพื่อแก้ปัญหา
2.2 วิเคราะห์ภารกิจในรายละเอียด ซึ่งประกอบไปด้วย
2.2.1 ศึกษาว่าระบบทำงานได้อย่างไร
2.2.2 การสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้

3. ขั้นการออกแบบ
3.1 คำนึงถึงการได้มาของฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์
3.2 พัฒนารายละเอียดทั้งหมดของระบบ

4. ขั้นการนำไปใช้
4.1 การพัฒนาโปรแกรม
4.2 การติดตั้ง การทดสอบระบบใหม่
4.3 การฝึกอบรม และการให้คำแนะนำแก่ผู้เริ่มต้นใช้ระบบ
4.4 การเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ระบบที่ใหม่ขึ้น

5. ขั้นการสนับสนุน
5.1 พิจารณาภารกิจหลังการใช้ระบบ
5.2 ระบุข้อผิดพลาดและปรับปรุงให้ดีขึ้น
5.3 การดูแล และสังเกตการณ์การทำงานของระบบ

การพัฒนาวงจรระบบที่ดี จะเป็นการเตรียมภารกิจที่จะต้องกระทำเพื่อเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดีขององค์กร ส่วนภารกิจงานในองค์กรที่จะต้องมีการจัดการได้แก่
1. โครงการจัดการ ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผน กำหนดตารางการทำงาน และการควบคุมการทำกิจกรรมต่างๆ ของการพัฒนาระบบ
2. การประเมินความเป็นไปได้ ในด้านระบบการทำงาน ระยะเวลาของการทำงานให้สำเร็จด้านเทคนิคสนับสนุน และด้านความมีประโยชน์และคุ้มทุน
3. การรวบรวมเอกสาร ตลอดจนรายงาน ไดอะแกรม และโปรแกรมงานต่าง ๆ การรวบรวมสารสนเทศและงานด้านเทคนิค

1 ความคิดเห็น:

Tui_ER กล่าวว่า...

โว้ววววว^^