วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ข้อแนะนําในการออกแบบระบบให้ Effective, reliable และ maintainable

1. User Considerations
จุดมุ่งหมายของการออกแบบระบบ คือการสร้างระบบให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้ หรือ เป็นระบบที่ใช้
งานง่าย (user-friendly) นักวิเคราะห์ระบบต้องระลึกไว้เ้สมอว่า่ กําลังออกแบบระบบสําหรับ การใช้งานของผู้ใูช้
ดังนั้น การตัดสินใจใดๆ ที่จะมีผลกระทบกับผู้ใช้งานนักวิเคราะห์ระบบต้อง
- พิจารณาอย่างรอบคอบในทุกจุดที่ผู้ใช้รับ output ไปใช้งานหรือจัดทํา input เข้าสู่ระบบ output
ควรจะน่าสนใจและง่ายแก่การเข้าใจ โดยมีรายละเอียดที่เหมาะสมกับการใช้งาน ขั้นตอนการ
ประมวลผลข้อมูลควรจะมีการจัดทําเป็นเอกสาร และสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย จอภาพหรือ
user interfaces อื่นๆ ต้องสามารถให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูล หรือเลือกใช้คําสั่งต่างๆ และมีการโต้ตอบ
กลับออกมาในทุกขั้นตอน
- ต้องออกแบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ไม่ว่า่จะเป็นความต้องการในการเปลี่ยน
แปลงของผู้ใูช้ระบบ หรือขององค์กรก็ตาม ตัวอย่า่งเช่น การออกแบบแฟ้มข้อมูลที่ให้ผู้ใช้บันทึก
รหัส ประเภทของพนักงานโดยสามารถเพิ่มเติม และแก้ไขรหัสได้ แทนการ fixed รหัสเข้า้ไปไว้
เป็น hardcode ในโปรแกรม การเปลี่ยนแปลงเพิ่มรหัสต้องเปลี่ยนที่โปรแกรม ซึ่งผู้ใช้อาจไม่
สามารถดําเนินการเองได้ เป็นต้น
2. Data Considerations
การบันทึก และจัดเก็บข้อมูลเป็นส่วนสำคัญของการออกแบบระบบ ซึ่งมีข้อแนะนำํ ดังนี้
- ข้อมูล ควรได้รับการบันทึกเข้าสู่ระบบในที่ซึ่งข้อมูลเกิดขึ้นทันที เพราะความล่าช้าเป็นสาเหตุให้
เกิดข้อผิดพลาดได้
- ควรมีการตรวจสอบ ( verify ) ความถูกต้องของข้อมูล เมื่อมีการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อให้ทราบ
ข้อผิดพลาดและแก้ไ้ขให้ถูกต้องได้ใ้นทันที
- ใช้วิธีการรับข้อมูลเข้าอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้แรงคนในทุกที่ที่เป็นไปได้จะสามารถลดข้อผิดพลาดจากการทํางานของคนได้ เช่น ใช้ bar code scanner เป็นต้น
- การเข้าถึงข้อมูลหรือการเรียกข้อมูลมาใช้งาน ต้องมีการควบคุมความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลที่สําคัญต้องมีการายงานว่ามีการแก้ไขรายการใด โดยใคร ( audit trials )
- ข้อมูลเดียวกันควรมีการบันทึกเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว
- หลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนของข้อมูลในระบบ
3. Processing Considerations
นอกเหนือจากผู้ใูช้ และข้อมูล แล้วยังมีข้อแนะนำํนักวิเคราะห์ระบบในการออกแบบ process ดังนี้
- ใช้ modular design หรือ structured design นักวิเคราะห์ระบบควรจัดทํา modules เพื่อทํางานตาม process หรือ sub-process ที่กํ าหนดไว้ใน DFD และ process description
- แต่ละ module ให้ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะอย่าง ( single function ) เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจ การติดตั้งและการบำรุงรักษา module ที่ทำงานเป็นอิสระจะทำให้ระบบยืดหยุ่น ( flexibility )
หากมีการใช้งานร่วมกันจึง combined เข้าด้วยกันเพื่อใช้งานในแต่ละสถานการณ์ Modular design เหมาะกับการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการใหญ่ๆ เนื่องจากอาจมีการแยกทีมนักวิเคราะห์ระบบให้ทำงานแต่ละส่วน และจึงนำมารวมกันเป็นระบบทั้งหมดได้

ไม่มีความคิดเห็น: