วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ขั้นตอนในกระบวนการออกแบบระบบ (Step in the system design process)

1. คุณลักษณะของหน่วยแสดงผล (Output specification)
:: เนื้อหา, รูปร่าง, ปริมาณ, ทันเวลา, สื่อ, รูปและขนาด

2. คุณลักษณะของหน่วยนำเข้าข้อมูล (Input specification)
:: เนื้อหา, ทันเวลา, สื่อ, รูปขนาด, ปริมาณ

3.คุณลักษณะของหน่วยประมวลผล (Processing specification)
:: การคำนวณ, ประยุกต์ใช้, โปรแกรมระบบ, อุปกรณ์ในการคำนวณ

4. คุณลักษณะส่วนจัดเก็บข้อมูล (Storage specification)
:: การเข้าถึง, การจัดการข้อมูล, ปริมาณ, สื่อ

5. คุณลักษณะกระวบนการปฏิบัติ (Procedure specification)
:: งาน, การควบคุม

6. คุณลักษณะบุคลากร (Personnel specification)
:: งาน, คุณวุฒิ, การอบรม

ไม่มีความคิดเห็น: