วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)

คือ ถึงตอนนี้แล้วไม่้รู้จะโพสอะไรลงไปแล้ว
เลยสรุปเรื่องที่เรียน ล่ะกัน

การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)

- ความเป็นไปได้ทางการปฎิบัติการ (Operational Feasibility)
· การสนับสนุนจากผู้บริหารและผู้ใช้
· ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงาน
· ผลกระทบจากประสิทธิภาพการทำงาน ลูกค้า และภาพลักษณ์ของบริษัท
· ตารางการทำงานที่เหมาะสม
- ความเป็นไปได้ทางเทคนิค (Technical Feasibility)
โดยพิจารณาในทรัพยากรที่ต้องจัดหาทั้งด้าน People ware, S/W, H/W
* ความเชี่ยวชาญของฝ่ายเทคนิคในองค์กร
* อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้งาน
* ความน่าเชื่อถือของ H/W & S/W
* ประสิทธิภาพตรงตามข้อกำหนดที่ต้องการ
* ความจุในการจัดเก็บข้อมูล โดยพิจารณาจากการเจริญเติบโตและความ
ต้องการในอนาคต

- ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Feasibility)
โดยเปรียบเทียบประมาณการต้นทุนและผลตอบแทน ดังนี้
· ต้นทุนที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (One time costs) และต้นทุนต่อเนื่อง(Continuing costs)
· ผลตอบแทนทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้
· คำนวณผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากโครงการ

ไม่มีความคิดเห็น: