วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

เป้าหมายของการออกแบบระบบ

เป้า้หมายของการออกแบบระบบคือ ต้องการสร้างระบบที่มีประสิทธิผล (effective), เชื่อถือได้ (reliable),และบํารุงรักษาได้สะดวก (maintainable)
ระบบที่มีประสิทธิผล (effective) หมายถึง ระบบที่ตรงตามความต้องการและข้อ จำกัดของผู้ใช้
เป็นระบบที่ผู้ใช้ยอมรับและพอใจในการทำงานของระบบ
ระบบที่เชื่อถือได้(reliable) หมายถึงระบบที่มีการจัดการกับข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น input errors, processing errors, hardware failure หรือ human mistakes ระบบต้องมีแีผนรองรับข้อผิดพลาดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้โดยเร็วที่สุด
นอกจากนั้นระบบต้องอนุญาตให้แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นได้และป้องกันระบบจากความเสีย
หายที่จะเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดนั้น ระบบที่บํารุงรักษาได้ (maintainable) เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบให้รองรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในอนาคต ไม่ว่าระบบจะได้รับการออกแบบมาดีเพียงใดก็อาจจะมีการแก้ไขปรับปรุงได้ภายหลัง ได้แก่ การแก้ไขปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อปรับตามความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อเพิ่มเติมความต้องการใหม่ หรือเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: